Bases legals sorteig

Barcelona, ​​19 setembre 2016

Campanya promocional "Destination Happy"

Value Retail Management Spain, S.L.U. amb NIF B-60.689.486 i domicili social a La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 (Barcelona), d'ara endavant "Value Retail", entitat que gestiona el centre de tipus 'outlet' de la Roca Village (Barcelona) ( el "Village"), detalla a continuació les bases reguladores de la campanya promocional "Destination Happy" d'àmbit estatal, (incloses Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) per la qual es sorteja el premi que es detalla a continuació.

Objecte de la campanya promocional
L'objecte de la campanya consisteix en sortejar una escultura d'Eva Armisén.

Value Retail comunicarà la possibilitat de poder guanyar el premi a través d'una campanya promocional al Village (peanyes), i a través de la pàgina web www.LaRocaVillage.com. i mitjançant les seves xarxes socials Facebook i Twitter.

Es podrà accedir a la promoció de la pàgina web de La Roca Village esmentada anteriorment tant directament com, indirectament, a través de Facebook o Twitter. En tots dos casos, els participants seran reconduïts a la pàgina web del sorteig i han d'emplenar els camps establerts en el formulari seguint les instruccions indicades en el mateix.

Facebook i Twitter constitueixen únicament el vehicle de promoció del sorteig, sense que el mateix estigui promocionat o avalat per Facebook i / o Twitter. Així mateix, ni Facebook ni Twitter ostentaran cap responsabilitat sobre el sorteig ni rebran la informació que els participants puguin proporcionar Value Retail mitjançant la seva participació en línia.

Acceptació de les presents bases
L'acceptació d'aquestes Bases és condició necessària per poder obtenir el Premi. La mera participació en la present promoció suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.

Requisits per poder participar
Només podran participar en la present promoció aquelles persones majors d'edat que: (i) hagin efectuat una compra mínima de 150 € en un sol tiquet en qualsevol de les botigues de La Roca Village (excepte establiments de restauració), durant alguns dels dies en què estarà vigent la promoció, en cas de resultar guanyador haurà de presentar els tiquets de compra per rebre el premi (ii) emplenin degudament el formulari accessible a la URL https://www.larocavillage.com/art o omplin el targetó de participació disponible a les botigues oa l'Oficina d'Informació Turística de la Roca Village i (iii) registrin el seu correu electrònic en les bases de dades de la Roca Village.

Només es pot participar una vegada.

No podran participar en el sorteig els socis, directius, empleats de la Roca Village ni els de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de The Bicester Village Shopping Collection, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l'elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills i familiars directes de tots aquests.

Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació.

Data de vigència de la promoció
La promoció començarà el 24 de setembre de 2016 i estarà vigent fins el 31 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

Premi
El Premi consisteix en una estàtua en forma de gos de l'artista Eva Armisén, valorada en 2.200 €.

Procés de selecció del guanyador
Durant els 15 dies després de la finalització de la promoció, es procedirà al sorteig davant el notari de la Roca del Vallès, José Luis Criado Barragán, a les oficines de La Roca Village, en presència d'un representant de la Roca Village.

Hi haurà un (1) guanyador que serà seleccionat de manera aleatòria. De la mateixa manera, es seleccionarà un substitut.

Dins dels set (7) dies hàbils posteriors al sorteig, La Roca Village es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant correu electrònic. Es realitzaran tres intents en tres dies diferents. En cas de no aconseguir posar-se en contacte el guanyador, es contactarà amb el substitut corresponent.

Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant. La identificació ha de correspondre amb el mateix nom utilitzat per registrar-se al lloc web. Si no és el cas, el participant serà exclòs immediatament.

En cas que els guanyadors no compleixin amb tots els requisits estipulats en aquestes bases, el premi no serà lliurat i romandrà en propietat del promotor.

Costos no inclosos
El Premi no inclou trasllats a La Roca Village ni les dietes.

Recollida del premi final
Per poder rebre el premi, el guanyador haurà de presentar a Value Retail els tiquets de compra esmentats en el paràgraf "Requisits per poder participar".

Value Retail gestionarà l'enviament del premi al guanyador, no més tard del 31 de desembre 2016. Value Retail cobrirà amb les despeses d'enviament del premi fins a un màxim de 100 km de distància de la Roca Village.

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS
En compliment del que estableix la legislació vigent, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques beneficiades pel premi, i ha de declarar els premis lliurats en els models tributaris corresponents.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
No s'acceptarà cap responsabilitat per les inscripcions incompletes o confirmacions que es perdin, arribin amb retard, vagin mal dirigides o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, però no limitat a, problemes de maquinari, programari, explorador, fallada de la xarxa de telecomunicacions, mal funcionament dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors del Promotor o en altres llocs.

En el cas que el sistema fallés i no permetés la participació en el concurs amb el codi subministrat, si us plau poseu-vos en contacte amb LRreception@larocavillage.com

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Cada participant, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el qual podrà exercir enviant una comunicació escrita a Departament Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona) o al legal@larocavillage.com, indicant al sobre o al títol del correu electrònic: "Ref: Dades personals".

Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i l'anul·lació del premi aconseguit, si s'escau.

Si no consent al tractament de les seves dades personals tal com s'indica en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la promoció.

DRETS D'IMATGE
Pel sol fet de participar, el participant entén i accepta que es podrà publicar el seu nom i una fotografia seva presa en el moment de la recollida del seu premi a La Roca Village tant a la pàgina web de www.larocavillage.com com en les xarxes socials en què estigui activa Value Retail i, en particular, Facebook i Twitter.

Aquesta cessió de drets d'imatge serà gratuïta i no suposarà obligació addicional ni per part del participant-guanyador ni per part de Value Retail.

CONSULTES I INFORMACIÓ
Les condicions de participació en la present promoció es trobaran disponibles a la pàgina web de https://www.larocavillage.com/art durant tot el període de vigència de la promoció.

Llei aplicable i jurisdicció
Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.

Els participants i Value Retail accepten que qualssevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona capital.


La Roca Village
Value Retail Management Spain, S.L.U.