Sorteig Targeta Regal de 150 € de La Roca Village durant la 080 Barcelona Fashion

Condicions

 1. El Patrocinador és Value Retail Management Spain, S.L.U., amb NIF B-60.689.486 (en el successiu el «Patrocinador» o "La Roca Village" indistintament), entitat que gestiona, entre d'altres La Roca Village. Es pot contactar a l'Patrocinador en el seu domicili social a La Roca Village, la Roca del Vallès, C.P. 08430 (Barcelona).
 2. El Patrocinador detalla a continuació les bases reguladores del sorteig (les "Bases") dirigit als nous membres del nostre programa de fidelització, d'àmbit nacional (incloses Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) en la qual es sortejarà una ( 1) Gift Card (targeta regal) per valor de cent cinquanta (150) euros (el "Sorteig").
 3. Per poder participar en aquest sorteig, els participants han de completar el seu registre en línia en el Programa Privilege entre el 29 de gener i l'11 de febrer de 2018, ambdós inclosos, omplint adequadament totes les dades de registre a la pàgina web https://www.larocavillage.com/080 no es tindran en compte aquells registres que resultin incomplets o incorrectes, arribin amb retard, vagin malament dirigides o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, però no limitat a, problemes de maquinari, programari, explorador , fallada de la xarxa de telecomunicacions, mal funcionament dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors de Value Retail o en altres llocs.
 4. Value Retail no es responsabilitza de les males pràctiques dels participants ni de tercers, aliens a l'organització de la promoció, en el transcurs de la mateixa.
 5. Value Retial no respondrà dels casos de força major així com d'actes que no li siguin imputables, que puguin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.
 6. La mera participació a la present promoció suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta expressament el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.
 7. Només es podrà completar un registre/participació per persona.
 8. No cal realitzar una compra per poder participar en el sorteig de la Targeta Regal de 150 € de La Roca Village durant la 080 Barcelona Fashion.
 9. Hi haurà un guanyador. El premi consisteix en una (1) Targeta Regal valorada en 150 €, que té validesa d'un any des del moment de la seva recollida i podrà ser utilitzada únicament en les boutiques de La Roca Village (excepte en els restaurants). El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl·lic i no donarà en cap moment dret al trasllat a La Roca Village des del lloc d'origen del guanyador.
 10. La Targeta Regal s'haurà de recollir a l'Oficina d'Informació Turística de La Roca Village no més tard del 19 de març de 2018. Value Retail es reserva el dret de retirar el premi al guanyador en el cas que no recollís la Targeta Regal a el termini esmentat anteriorment.
 11. D'entre tots els participants, el guanyador del Sorteig serà escollit de forma aleatòria a través de la plataforma random.org i se li comunicarà el premi a l'adreça de correu electrònic proporcionada en el registre al Programa Privilege el dia 19 de febrer de 2018.
 12. Una vegada que hagi estat contactat el guanyador a través de correu electrònic, disposarà de 14 dies per facilitar les seves dades, moment en el qual rebrà la confirmació del seu premi. Si després de 14 dies, el Patrocinador no ha estat contactat, el guanyador perdrà el seu premi i el Patrocinador podrà elegir un altre guanyador d'entre els participants.
 13. No podran participar menors de 18 anys en el Sorteig.
 14. No podran participar en el sorteig els socis, directius, empleats del Village ni els de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de The Bicester Village Shopping Collection ™, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l'elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills i familiars directes de tots aquests.
 15. Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació. Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant.
 16. En compliment del que estableix la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, i declararà els premis lliurats en els models tributaris corresponents.
 17. Mitjançant la participació en el present sorteig, tots els participants accedeixen a l'ús de les seves dades personals per part del Patrocinador als efectes de dur a terme aquest i per a qualsevol altre fi al qual hagi accedit el participant.
 18. Els guanyadors es comprometen a participar, en termes raonables, en iniciatives publicitàries posteriors i per la present accedeixen a l'ús dels seus noms i imatges en el marc de tals iniciatives.
 19. Les condicions de participació en el present Sorteig es trobaran disponibles a la pàgina web de https://www.larocavillage.com/080 durant tot el període de vigència del Sorteig. Mitjançant la participació en aquest sorteig, tots els participants accepten l'obligació d'observar aquestes condicions.
 20. Cada participant, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el qual podrà exercir enviant una comunicació escrita a Departament Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona) o al legal@larocavillage.com, indicant al sobre o al títol del correu electrònic: "Ref: Dades personals".
 21. Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i l'anul·lació del premi aconseguit, si és el cas.
 22. Si no consent al tractament de les seves dades personals tal com s'indica en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la promoció.
 23. Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.
 24. Els participants i Value Retail accepten que qualsevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.