LOVE THE MOMENT

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERAN D'APLICACIÓ RESPECTE DE LES COMPRES DE PRODUCTES REALITZADES A LA ROCA VILLAGE.

 1. El Patrocinador és Value Retail Management Spain, S.L., amb NIF B-60.689.486 (en el successiu el «Patrocinador» o "La Roca Village" indistintament), entitat que gestiona, entre d'altres, La Roca Village. Es pot contactar a l'Patrocinador en el seu domicili social a La Roca Village, la Roca del Vallès, C.P. 08430 (Barcelona).
 2. L'Patrocinador detalla a continuació les bases reguladores del sorteig (les "Bases") dirigit als membres del nostre programa de fidelització, d'àmbit nacional (incloses Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) en la qual es sortejaran (2) peces de disseny per valor de tres-cents cinquanta (350) euros cadascuna, el valor total del premi és de 700 € (el "Sorteig"). Únicament es podrà obtenir 1 peça de disseny per persona premiada. Hi haurà un total de 2 guanyadors.
 3. La promoció serà vàlida per a aquelles compres realitzades i aquells codis escanejats des del dia 13 de febrer 2018 al 31 de març 2018 (ambdós dies inclosos).
 4. Per poder entrar al Sorteig cal ser membre del Programa Privilege i acumular un mínim de 300 € en compres en una o més botigues de La Roca Village, excepte en els restaurants, durant el període de vigència de la promoció. Els tiquets de compra poden ser de dies diferents, sempre que sumin un mínim de 300 €. Els membres del Programa Privilege hauran de presentar aquests tiquets de compra a l'Oficina d'Informació Turística de la Roca Village i escanejar el seu codi Privilege.
 5. Com més vegades es escanegi més opcions hi haurà per obtenir el premi. Cada escaneig serà comptabilitzat com una oportunitat d'obtenir el premi. Per cada 300 € acumulats en tiquets de compra durant un o més dies de conformitat amb les presents Bases, es podrà realitzar un escaneig a l'Oficina d'Informació Turística de La Roca Village. No es tindran en compte aquells escanejos que resultin incomplets o incorrectes, arribin amb retard, vagin malament dirigits o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, però no limitat a, problemes de maquinari, programari, explorador, fallada de la xarxa de telecomunicacions, mal funcionament dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors de Value Retail o en altres llocs.
 6. Value Retail no es responsabilitza de les males pràctiques dels participants ni de tercers, aliens a l'organització de la promoció, en el transcurs de la mateixa.
 7. Value Retail no respondrà dels casos de força major així com d'actes que no li siguin imputables, que puguin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.
 8. La mera participació a la present promoció suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta expressament el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.
 9. Oferta no acumulable a altres promocions.
 10. El regal consisteix en 2 peces de disseny en forma de gos valorades en 350 € cadascuna (valor total del premi 700 €) customitzades pels estudiants de l'Institut Europeu del Disseny i que han estat exposades a La Roca Village durant les dates de vigència de la promoció.
 11. El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl·lic i no donarà en cap moment dret al trasllat a La Roca Village des del lloc d'origen del guanyador. Els guanyadors del sorteig seran escollits de manera aleatòria a través de la plataforma random.org i se'ls comunicarà el premi a l'adreça de correu electrònic indicada en el seu perfil del Programa Privilege el dia 14 d'abril 2018. El premi s'haurà de recollir a la oficina d'Informació Turística de La Roca Village no més tard del 30 de setembre de 2018. En el moment de recollir el premi el guanyador s'haurà d'identificar amb el seu DNI o passaport. Value Retail es reserva el dret de retirar el premi al guanyador en el cas que no recollís el premi en el termini esmentat anteriorment.
 12. Una vegada que hagin estat contactats els guanyadors a través de correu electrònic, han de disposar de 14 dies per facilitar les seves dades, moment en el qual rebran la confirmació del seu premi. Si després de 14 dies, el Patrocinador no ha estat contactat, el guanyador perdrà el seu premi i el Patrocinador podrà elegir un altre guanyador d'entre els participants.
 13. El client coneix i accepta que:
  13.1. Value Retail Management Spain, SL, possibles filials i / o companyies així com el propietari de la Roca Village i Las Rozas Village ( "Value Retail") no responen dels preus o ofertes que les botigues "outlet" anunciïn o dels preus a que en cada moment es venguin els seus productes.
  13.2. Value Retail actua sempre com "agent" de les botigues outlet i la pertinença al programa Privilege no crea cap relació entre Value Retail i el client amb relació a cap promoció o descompte ofert per les botigues "outlet" o de qualsevol altra manera.
  13.3. Value Retail no dóna garanties pel que fa als productes (incloent sense limitació la qualitat dels mateixos) que el client adquireix per a la present promoció, així com dels regals o promocions que s'ofereixin per la botiga "outlet".
  13.4.El client no tindrà dret, i renuncia a fer cap reclamació contra Value Retail en el cas que la botiga "outlet" no ofereixi la promoció aquí descrita, de manera total o parcial, i l'únic recurs que tindrà el client en aquesta situació és reclamar únicament a la corresponent botiga "outlet".

 14. A més de les presents condicions, s'aplicaran a les compres efectuades per a l'aplicació de la promoció aquí descrita, els termes i condicions de venda de les botigues "outlet".
 15. No podran participar menors de 18 anys en el Sorteig.
 16. No podran participar en el sorteig els socis, directius, empleats del Village ni els de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de The Bicester Village Shopping Collection ™, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l'elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills i familiars directes de tots aquests.
 17. Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació. Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant.
 18. En compliment del que estableix la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, i declararà els premis lliurats en els models tributaris corresponents.
 19. Mitjançant la participació en el present sorteig, tots els participants accedeixen a l'ús de les seves dades personals per part de l'Patrocinador als efectes de dur a terme aquest i per a qualsevol altre fi al qual hagi accedit el participant.
 20. Cada participant, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el qual podrà exercir enviant una comunicació escrita a Departament Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona) o al legal@larocavillage.com, indicant al sobre o al títol del correu electrònic: "Ref: Dades personals".
 21. Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i l'anul·lació del premi aconseguit, si és el cas.
 22. Si no consent al tractament de les seves dades personals tal com s'indica en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la promoció.
 23. Els guanyadors es comprometen a participar, en termes raonables, en iniciatives publicitàries posteriors i per la present accedeixen a l'ús dels seus noms i imatges en el marc de tals iniciatives.
 24. Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.
 25. Els participants i Value Retail accepten que qualsevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.
Top