Value Retail – Condicions relatives als arxius publicats a #hashtag Stackla

1. El lloc web larocavillage.com (en endavant, el nostre “Lloc web”) està operat per Value Retail Management Spain, S.L.U. (NIF B-60689486) amb domicili social situat a La Roca del Vallès, 08430 La Roca del Vallès, 08430 Barcelona (en endavant, “nosaltres”, “ens” o “nostre/a”).

2. Si publica fotos o vídeos; o accepta que les seves fotos o vídeos es publiquin al nostre Lloc web; o si fa servir determinades etiquetes (hashtags) de La Roca Village o Value Retail, s'entendrà que vostè accepta quedar vinculat a les presents condicions i a les condicions generals d'ús del nostre Lloc web que podrà consultar a http://www.larocavillage.com/en/legal/terms-conditions. Aquestes condicions estan subjectes a canvis puntuals. Els canvis que fem a les presents condicions seran publicats en aquest lloc web.  Asseguri's que consulta i revisa aquestes condicions amb regularitat, atès que —si continua fent servir el Lloc web després que s'hagin publicat canvis que modifiquin aquestes condicions— s'entendrà que vostè les ha acceptades i quedarà igualment vinculat a les esmentades condicions.

3. Les fotos o vídeos (en endavant, els “Continguts”) seran seleccionats a la nostra discreció, sense tenir l'obligació d'utilitzar la totalitat o una part dels Continguts que vostè ens presenti. Ens reservem el dret a afegir o eliminar el text o els gràfics (i a editar les fotografies o els materials gràfics) i a denegar, suspendre, cancel·lar o eliminar la publicació dels seus Continguts.

4. En el cas que els Continguts que hagi publicat o posat a la nostra disposició siguin seleccionats, això significarà que els seus Continguts es mostraran o apareixeran al nostre Lloc web. Altres usuaris podran veure i tenir accés als seus Continguts i podran optar per compartir-los a les xarxes socials (incloses Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.) o incloure'ls a qualsevol lloc web, de conformitat amb les Condicions de les esmentades xarxes socials.

5. Els Continguts que vostè presenti seran tractats com no registrats, no seran confidencials, es podran posar a disposició del públic general i seran utilitzats per nosaltres sense cap restricció.

6. En publicar els seus Continguts o accedir a que nosaltres publiquem els Continguts, vostè ens atorga, i atorga a la Marca del Client (segons definició més endavant), un dret no exclusiu, lliure de regalies, a nivell mundial, pel termini màxim de protecció legal, intransferible, revocable i totalment sub-llicenciable a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, tornar a publicar, cedir, traduir, editar, crear-ne obres derivades, distribuir, transmetre, difondre i mostrar qualsevol dels seus Continguts i el seu nom, foto de perfil, imatge, semblança, comentaris, missatges, declaracions o altra informació que aparegui en el seu compte d'Instagram, Twitter i Facebook, a la secció Social del nostre lloc web, per si sols o com a part d'altres obres, amb la finalitat de promoure els nostres Villages, esdeveniments, promocions o qualsevol altra finalitat promocional.

a.  A manera de definició, la “Marca del Client” fa referència a Value Retail Management Spain, S.L.U., els seus accionistes i afiliats i a qualsevol societat o entitat i les seves filials a las què Value Retail Management Spain, S.L.U. i els seus afiliats llicencien o prestin serveis

7. Vostè garanteix i es compromet a:

a. Que els seus Continguts no siguin il·legals, amenaçadors, calumniosos, difamatoris, obscens, pornogràfics o indecents; a que els esmentats Continguts no adoptin o animin a adoptar una conducta que pogués considerar-se delictiva o contrària a la llei; a que no continguin cap element inadequat o contrari a les normes comunes de gust i decència; a que la seva finalitat deliberada no sigui molestar a altres usuaris i a que els comentaris que acompanyen els Continguts (si n'hi han) no siguin difamatoris o despectius vers nosaltres, la Marca del Client o algun tercer;

b. Que els seus Continguts no siguin ni continguin virus de programari, sol·licituds comercials, cartes en cadena, correus massius o qualsevol forma de correu brossa (spam);

c. No utilitzar una adreça de correu electrònic falsa, fer-se passar per una altra persona o entitat o enganyar-nos d'alguna manera sobre l'origen dels seus Continguts;

d. Que vostè és el propietari i beneficiari legal de tots els drets de propietat intel·lectual dels seus Continguts (que no siguin logotips, noms de marques o il·lustracions de tercers que apareguin en els seus Continguts); que es tracta d'una obra original seva i que no infringeix els drets de tercers, incloses les patents, marques registrades, drets d'autor o drets no registrats.

e. Que vostè té el dret legal, el poder i l'autoritat per concedir-nos la llicència prevista en aquest document;

f. Haver obtingut tots els drets pertinents i el permís per escrit de les persones que apareixen en els seus Continguts, i que en aquests Continguts no aparegui cap persona menor de 16 anys —llevat que es tracti del seu fill (essent-hi vostè el seu representant legal) i que compta amb el consentiment de l'esmentat fill;

g. Renunciar i comprometre's a no fer valer (i garantir que les persones que apareguin en els Continguts renunciïn i es comprometin a no fer valer) els drets morals relatius als seus Continguts; i

h. Si fos necessari, comprometre's a fer tot allò i formalitzar tots els documents que puguem sol·licitar-li, raonablement, a fi de permetre'ns fer ús dels seus Continguts segons es contempla a les presents condicions.

8. Vostè accepta indemnitzar-nos per qualsevol responsabilitat, reclamació, despesa, dany o perjudici de tercers que pugui derivar-se de la publicació dels seus Continguts.

9. El nostre Lloc web pot incloure opinions, declaracions i altres continguts de tercers. No som responsables de revisar, monitoritzar o verificar els esmentats continguts i tampoc la seva exactitud i fiabilitat, i tampoc en som responsables de garantir que compleixin la legislació en matèria de drets d'autor o altres lleis. Les opinions, declaracions o altres materials posats a disposició per part de tercers no ens corresponen a nosaltres ni a la Marca del Client, sinó als esmentats tercers; i ni nosaltres ni la Marca del Client no donem suport a les esmentades opinions, declaracions o materials.

10. Vostè reconeix i accepta que no tenim cap control ni assumirem cap responsabilitat pels possibles danys i perjudicis que es derivin de l'ús (inclosa, sense limitació, la nova publicació) o abús per part de tercers de la informació que passi a ser voluntàriament del domini públic mitjançant l'ús del nostre Lloc web. Si decideix posar a la nostra disposició les seves dades d'identificació personal o d'altra informació i/o els seus Continguts, perquè en fem ús posterior, cal que recordi que ho fa al seu propi risc i ventura.

11. Si considera que els comentaris, opinions, informació, materials, productes i/o serveis (o una part d'ells) que apareguin al Lloc web o hi estiguin disponibles contenen declaracion injurioses, li preguem que ens ho notifiqui immediatament mitjançant una carta adreçada a: Departament Jurídic, La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 Barcelona (Espanya) o per correu electrònic: legal@larocavillage.com. En rebre la notificació farem tot el que estigui a la nostra mà, en un termini raonable, per eliminar el contingut injuriós o que hagi estat motiu de queixa.

12. Les dades personals incloses en els seus continguts seran incorporades a un fitxer propietat de Value Retail Management Spain, S.L.U., a fi de gestionar els continguts mostrats i els consentiments atorgats en presentar aquests continguts. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatius a les seves dades personals posi's en contacte amb nosaltres mitjançant una carta adreçada a: La Roca Village, 08430 La Roca del Vallès, Barcelona, o per correu electrònic: Legal@LaRocaVillage.com, amb les seves dades personals, adreça i document d'identitat (per exemple, una còpia del seu document nacional d'identitat, permís de conduir o un altre document que confirmi el seu nom i adreça).

13. El nostre Lloc web es controla i el seu ús s'opera des de les nostres oficines a Espanya. Les presents condicions, totes les qüestions relatives a les condicions i el Lloc web es regeixen pel Dret espanyol. Els tribunals espanyols tindran jurisdicció no exclusiva per resoldre totes les controvèrsies que sorgeixin d'aquestes condicions o de l'ús del nostre Lloc web.

14. Aquestes condicions són l'acord íntegre entre vostè i nosaltres pel que fa a l'ús del Lloc web i la publicació dels Continguts. Les asseveracions, declaracions o incentius (orals o escrits) no continguts en aquestes condicions (en la seva versió actualitzada puntualment) no tindran caràcter vinculant ni per a vostè ni per a nosaltres.

15. Totes les disposicions d'aquestes condicions són independents. Si alguna disposició d'aquestes condicions es considerés il·legal, sense efecte o inexigible en virtut d'alguna llei, la disposició en qüestió es modificarà i s'interpretarà de manera que compleixi de la millor manera possible els objectius de la disposició original fins al grau màxim que permeti la llei. Les altres disposicions continuaran vigents.

16. Si té cap dubte o vol presentar una queixa en relació amb aquestes Condicions o qualsevol altre assumpte posi's en contacte amb nosaltres mitjançant una carta adreçada a: Departament Jurídic, La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 Barcelona o per correu electrònic: legal@larocavillage.com